Bệnh Viện FV - Niềm tin vào Y Đức

Thông Tin Đặt Hẹn

Thời Gian Làm Việc:
Bệnh Viện FV:

Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 - 17:00,
Thứ Bảy, 8:00 - 12:00

P.Khám Đa Khoa FV SG:

Thứ Hai - Thứ Sáu, 7:30 - 19:00,
Thứ Bảy, 7:30 - 14:00

Thông Tin Đặt Hẹn:
Yêu Cầu Đặc Biệt:
(Vui lòng miêu tả triệu chứng hoặc yêu cầu của bạn)
Bạn có muốn sử dụng dịch vụ thông dịch không?

Thông Tin Bệnh Nhân

Mã Số Bệnh Nhân:
{{hnCode}}
Họ Tên:
{{fullName}}
Giới Tính:
{{gender}}
Ngày Sinh:
{{dateOfBirth}}
Quốc Tịch:
{{nationality}}
Thư điện tử:
{{email}}
Điện Thoại Di Động:
{{mobilePhone}}
Điện Thoại Nơi Ở:
{{homePhone}}
Điện Thoại Nơi Làm Việc:
{{officePhone}}

Yêu cầu đặt hẹn của quý khách đã được tóm tắt như sau:


Thông Tin Đặt Hẹn:
Lựa Chọn Ngày Thời gian
1 {{option1Time}}
2 {{option2Time}}
Yêu Cầu Đặc Biệt:
Thông Dịch Viên:
{{useInterpreter}}

Thông Tin Bệnh Nhân

Mã Số Bệnh Nhân:
{{hnCode}}
Họ Tên:
{{fullName}}
Giới Tính:
{{gender}}
Ngày Sinh:
{{dateOfBirth}}
Quốc Tịch:
{{nationality}}
Thư điện tử:
{{email}}
Điện Thoại Di Động:
{{mobilePhone}}
Điện Thoại Nơi Ở:
{{homePhone}}
Điện Thoại Nơi Làm Việc:
{{officePhone}}