FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Áp dụng phương pháp can thiệp nội mạch, FV phẫu thuật thành công ca phình động mạch não