FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Bệnh viện FV đầu tư 120 tỉ đồng cho Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng