FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Điều trị thành công phình động mạch não bằng phương pháp can thiệp nội mạch