FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

FV được chọn là bệnh viện dự phòng hỗ trợ y tế cho Tổng thống Obama ở TP.HCM