FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

FV kịp thời cứu cụ bà 67 tuổi bị suy tim thoát khỏi “án tử”