FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Khánh thành trung tâm điều trị ung thư với kinh phí đầu tư 120 tỷ đồng