FV Hospital - World Class Healthcare in Vietnam

Phẫu thuật miễn phí cho 15 bệnh nhi bị dị tật bàn tay