Bệnh Viện FV - Niềm tin vào Y Đức

Chân dung người bác sĩ Pháp luôn hướng về Việt Nam – Tập 2