Bệnh viện FV sẵn sàng, quyết tâm phòng chống Covid-19

Truyền Thông