Tin tức

THỎA THUẬN CHO MƯỢN THIẾT BỊ

CHO MƯỢN THIẾT BỊ

Cho mục đích tư vấn từ xa cho bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện FV đồng ý cho người có tên trong bản đăng ký mượn thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu ở ngón tay và đo nhiệt độ theo các điều khoản của thỏa thuận cho mượn thiết bị này. Bệnh nhân sẽ đặt cọc tổng số tiền là 5.000.000 đồng.

Bệnh nhân sẽ được sử dụng thiết bị miễn phí trong 12 ngày của gói dịch vụ y tế từ xa dành cho bệnh nhân Covid-19. Sau 12 ngày, người bệnh sẽ hoàn trả thiết bị lại cho bệnh viện. Phí trễ hạn sẽ được tính là 300.000 đồng/ngày.

ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CHO MƯỢN THIẾT BỊ VÀ XÁC NHẬN VIỆC SỬ DỤNG

Bằng việc ký vào mẫu đơn này, tôi đồng ý mượn thiết bị có tên nêu trên theo các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận cho mươn thiết bị này để tôi/ người phụ thuộc của tôi sử dụng. Tôi cũng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm giữ thiết bị trong tình trạng hoạt động tốt và bảo vệ thiết bị để không bị thấm nước và ẩm ướt, tôi bảo đảm chỉ sử dụng thiết bị cho các mục đích đã dự định và hoàn trả thiết bị vào Ngày Được Yêu Cầu Hoàn Trả như đã ghi rõ trên đây. Tôi hiểu rằng nếu thiết bị bị hư hại trong thời gian được tôi/ người phụ thuộc của tôi giữ thì tôi có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bệnh viện FV về sự hư hại đó có thể lên đến mức bằng số tiền mua mới thiết bị để thay thế thiết bị hư hại, tùy thuộc vào chính sách và toàn quyền quyết định của Bệnh viện FV. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng nếu tôi/ người phụ thuộc của tôi hoàn trả thiết bị sau Ngày Được Yêu Cầu Hoàn Trả đã ghi rõ trên đây, tôi sẽ phải thanh toán Phí Trễ Hạn theo ngày như đã nêu trên.

Zalo