ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi điền vào phiếu đặt hẹn, tôi đồng ý rằng:

1. Việc đặt hẹn trên trang web của Bệnh viện FV chỉ nhằm phục vụ cho mục đích lập kế hoạch.

2. Bệnh viện FV, nhân viên Bệnh viện FV cũng như các bác sĩ của Bệnh viện FV, người đã nhận đặt hẹn với bệnh nhân trên trang web của bệnh viện, sẽ không đồng ý cung cấp bất kỳ dịch vụ y tế, chẩn đoán hay thủ thuật điều trị nào cho người ký tên đặt hẹn cho đến khi người này đến đăng ký trực tiếp tại Bệnh viện FV.

3. Với bất kỳ sự tranh chấp hay yêu cầu bồi thường nào (bao gồm cả bồi thường thương tật) liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà bạn nhận được tại Bệnh viện FV nhưng không thể giải quyết bằng thỏa thuận giữa đôi bên, việc phân xử sẽ thuộc về bên thứ ba có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Zalo