ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN

Định nghĩa

Trong Các Điều Kiện này, các từ ngữ sau sẽ có nghĩa như sau:

 • “Đơn” là đơn xin tham gia Chương Trình Hội Viên được điền chính xác và đầy đủ theo mẫu do YTVĐ-VN phát hành tùy từng thời điểm hoặc, trong trường hợp Hội Viên theo Chương Trình Hội Viên Công Ty, theo mẫu do YTVĐ-VN cung cấp trong Chương Trình đó, trong cả hai trường hợp đơn đều được ký hợp lệ bởi người nộp đơn hoặc bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của người nộp đơn;
 • “Các Quyền Lợi” là các quyền lợi được áp dụng cho Hội Viên Bảo An hoặc Hội Viên Ưu Tiên hoặc Hội Viên VIP (tùy từng trường hợp);
 • “Các Điều Kiện” là những điều khoản và điều kiện này có thể được sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung bởi YTVĐ-VN vào từng thời điểm phù hợp với các quy định tại Các Điều Kiện này;
 • “Chương Trình Hội Viên Công Ty” là thỏa thuận hiện hành có hiệu lực được ký kết bởi và giữa YTVĐ-VN và bất kỳ pháp nhân nào mà theo thỏa thuận đó pháp nhân đó có thể mua Chương Trình Hội Viên cho bất kỳ hoặc tất cả nhân viên của mình;
 • “Trường Hợp Bất Khả Kháng” là bất kỳ trường hợp hoặc điều kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của YTVĐ-VN khiến cho YTVĐ-VN không thể cung cấp toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Các Quyền Lợi;
 • “YTVĐ-VN” nghĩa là Công Ty TNHH Y Tế Viễn Đông Việt Nam;
 • “Bệnh Viện FV” là bệnh viện được sở hữu và điều hành bởi YTVĐ-VN tọa lạc tại 6 Đường Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và Phòng Khám FV Sài Gòn hiện đặt tại Lầu 3, Tòa Nhà Tài Chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và bất kỳ phòng khám hoặc bệnh viện khác do YTVĐ-VN sở hữu hoặc điều hành tại Việt Nam;
 • “Bản Tin Bệnh Viện FV” là bản tin “Sống Khỏe cùng FV” do YTVĐ-VN phát hành và gửi cho Hội Viên qua bưu điện, fax và/hoặc e-mail;
 • “Hội Viên” là người được cấp Thẻ Hội Viên hiện hành và có hiệu lực;
 • “Chương Trình Hội Viên” là các Chương Trình Hội Viên Bảo An hoặc Hội Viên Ưu Tiên hoặc Hội Viên VIP;
 • “Thẻ Hội Viên” là thẻ tạm thời hoặc chính thức do YTVĐ-VN cấp và bất kỳ thẻ nào được cấp để thay thế hoặc đổi mới Thẻ Hội Viên;
 • “Phí Hội Viên” là phí được nêu tại Danh Sách Quyền Lợi cho mỗi Chương Trình Hội Viên, trừ khi được thỏa thuận khác đi bằng văn bản bởi YTVĐ-VN.
 • “Năm Hội Viên” là thời hạn mười hai tháng bắt đầu vào ngày cấp Thẻ Hội Viên.
 • “Chương Trình Hội Viên Ưu Tiên” là một chương trình cho phép Hội Viên được hưởng các quyền lợi dành cho Tất Cả Hội Viên và mục các quyền lợi dành cho Hội Viên Ưu Tiên tại Danh Sách Quyền Lợi;
 • “Danh Sách Quyền Lợi” là danh sách các quyền lợi của Chương Trình Hội Viên bắt đầu có hiệu lực vào thời điểm Hội Viên nộp Đơn cho YTVĐ-VN hoặc vào thời điểm Hội Viên tái tục Chương Trình Hội Viên (tùy từng trường hợp);
 • “Chương Trình Hội Viên Bảo An” là một chương trình cho phép Hội Viên được hưởng các quyền lợi dành cho Tất Cả Hội Viên và các quyền lợi dành cho Hội Viên Bảo An tại Danh Sách Quyền Lợi;
 • (q) “Chương Trình Hội Viên VIP” là một chương trình cho phép Hội Viên được hưởng các quyền lợi dành cho Tất Cả Hội Viên và các quyền lợi dành cho Hội Viên VIP tại Danh Sách Quyền Lợi.

Chương trình hội viên

 • Theo quyết định riêng của mình, YTVĐ-VN bảo lưu quyền từ chối cấp Chương Trình Hội Viên cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mà không cần giải trình.
 • Chương Trình Hội Viên cho phép Hội Viên được hưởng Các Quyền Lợi vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt Năm Hội Viên theo Các Điều Kiện này, theo Danh Sách Quyền Lợi, và phù hợp với các yêu cầu, hạn chế hoặc thủ tục mà YTVĐ-VN có thể thay đổi vào từng thời điểm.
 • Nếu Hội Viên được yêu cầu phải thanh toán cho YTVĐ-VN liên quan đến bất kỳ Quyền Lợi nào (ngoại trừ Phí Hội Viên), việc thanh toán đó phải được thực hiện cho YTVĐ-VN phù hợp với các điều khoản thanh toán quy định của YTVĐ-VN và không có khoản chiết khấu nào được cấp trừ khi thanh toán xong.
 • Các Quyền Lợi dưới hình thức chiết khấu sẽ không áp dụng cho các dịch vụ đã được chiết khấu hoặc chi trả bởi bảo hiểm y tế của Hội Viên và Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt (điều khoản này được định nghĩa trong Danh Sách Quyền Lợi).

Thẻ hội viên

 • Thẻ Hội Viên sẽ được phát hành không sớm hơn 90 ngày từ khi nhận được đơn của Hội Viên, trừ khi được phát hành sớm hơn theo quyền quyết định riêng của YTVĐ-VN, và việc phát hành Thẻ Hội Viên là chứng cứ về việc YTVĐ-VN đã chấp nhận Đơn của Hội Viên.
 • Thẻ Hội Viên có hiệu lực trong Năm Hội Viên và có thể được tái tục, tùy thuộc quyền quyết định của YTVĐ-VN, cho Năm Hội Viên tiếp theo sau khi Hội Viên thanh toán Phí Hội Viên, trừ khi được chấm dứt trước thời hạn phù hợp với Điều 6.
 • Thẻ Hội Viên là tài sản của YTVĐ-VN.
 • Hội Viên phải lập tức thông báo cho Bệnh Viện FV khi biết rằng Thẻ Hội Viên đã bị mất hoặc bị lấy cắp và, ngoại trừ các trường hợp nghi ngờ, Thẻ Hội Viên thay thế sẽ được YTVĐ-VN cấp với phí cấp thẻ mới là 200.000 đồng. Trường hợp tìm lại được Thẻ Hội Viên sau đó, Hội Viên không được sử dụng Thẻ Hội Viên cũ và phải hủy bỏ thẻ đó bằng cách cắt đôi thẻ và trả thẻ lại cho YTVĐ-VN.

Phí hội viên

 • Phí Hội Viên phải được thanh toán đủ trước khi cấp bất kỳ Thẻ Hội Viên nào, trừ khi được YTVĐ-VN thỏa thuận khác đi bằng văn bản.
 • Sau khi thanh toán Phí Hội Viên và được cấp Thẻ Hội Viên, Hội Viên sẽ được ghi nhận là đã thanh toán trước cho Các Quyền Lợi.
 • Phí Hội Viên không được hoàn lại ngay cả trong trường hợp Hội Viên không tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ Quyền Lợi nào trong Năm Hội Viên hoặc Chương Trình Hội Viên được chấm dứt trừ trường hợp Hội Viên quyết định chấm dứt Chương Trình Hội Viên trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua, trong trường hợp đó tối đa 80% Phí Hội Viên có thể được hoàn lại với điều kiện Hội Viên chưa yêu cầu thanh toán hoặc sử dụng bất kỳ Quyền Lợi nào cho Điều Trị Cấp Cứu, Nằm Viện, Phẫu Thuật và Chăm Sóc Thai Sản, sau khi trừ đi phí tổn quy định của những Quyền Lợi đã được hưởng.
 • Hội Viên có trách nhiệm khai báo và lựa chọn đúng độ tuổi cho Chương Trình Hội Viên của mình. Theo toàn quyền quyết định của YTVĐ-VN, nếu Hội Viên không khai báo đúng độ tuổi theo Chương Trình Hội Viên của mình, Hội Viên có thể bị từ chối Chương Trình Hội Viên hoặc bị hủy bỏ Chương Trình Hội Viên của mình, bị từ chối toàn bộ và bất kỳ Quyền Lợi nào, chịu trách nhiệm thanh toán phần chênh lệch về Phí Hội Viên giữa Chương Trình Hội Viên không đúng nhóm độ tuổi và Chương Trình Hội Viên đúng nhóm độ tuổi và chịu trách nhiệm thanh toán cho khoản chênh lệch của Các Quyền Lợi mà Hội Viên đã được hưởng, giữa những khoản Hội Viên đã thực sự thanh toán và những khoản lẽ ra Hội Viên đã phải thanh toán nếu Hội Viên đã khai đúng độ tuổi cho Chương Trình Hội Viên.

Không thể chuyển nhượng

 • Ngoại trừ được nêu ra cụ thể khác đi tại Các Điều Kiện này hoặc trong bất kỳ Chương Trình Hội Viên Công Ty, Thẻ Hội Viên và Các Quyền Lợi là của riêng Hội Viên và không thể chuyển nhượng.
 • Hội Viên không được để Thẻ Hội Viên dùng bởi, hoặc vì lợi ích của, những người khác ngoại trừ chính Hội Viên đó trừ khi loại Thẻ Hội Viên đó cho phép được sử dụng như thế, và trong trường hợp này việc sử dụng như thế phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản sử dụng được nêu ra tại Các Điều Kiện này.

Chấm dứt

Chương Trình Hội Viên có thể được chấm dứt:

 • vào bất kỳ thời điểm nào bởi YTVĐ-VN mà không cần thông báo trước về việc chấm dứt này nếu Hội Viên vi phạm bất kỳ các điều khoản nào của Các Điều Kiện này; và
 • vào bất kỳ thời điểm nào bởi Hội Viên bằng cách trả lại cho YTVĐ-VN Thẻ Hội Viên đã được cắt đôi, việc chấm dứt như thế sẽ có hiệu lực vào ngày YTVĐ-VN nhận được Thẻ Hội Viên đã được cắt đôi.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

YTVĐ-VN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh hoặc chịu bởi bất kỳ Hội Viên nào do hậu quả của:

 • bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc mất khả năng truy cập bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào có thể được lưu trữ trên Thẻ Hội Viên hoặc được tiếp cận bằng cách sử dụng Thẻ Hội Viên; hoặc
 • bất kỳ Trường Hợp Bất Khả Kháng nào; hoặc
 • bất kỳ việc trì hoãn nào gây ra cho Hội Viên trong việc tiếp cận Các Quyền Lợi.

Các điều khoản khác

 • YTVĐ-VN có thể sửa đổi bất kỳ hoặc tất cả Các Điều Kiện này bằng cách thông báo sửa đổi đó trong Bản Tin Bệnh Viện FV và việc sửa đổi như thế sẽ có hiệu lực vào ngày phát hành đó. Nếu Hội Viên còn giữ hoặc tiếp tục sử dụng Thẻ Hội Viên sau khi thông báo sửa đổi đó đã phát hành trong Bản Tin Bệnh Viện FV (cho dù Hội Viên đó đã nhận được hay chưa nhận được một bản sao của Bản Tin Bệnh Viện FV), Hội Viên sẽ được xem như là đã chấp nhận sửa đổi đó.
 • Việc YTVĐ-VN không hoặc trì hoãn thực thi bất kỳ quyền, thẩm quyền hoặc quyền đòi bồi thường nào sẽ không được xem là từ bỏ quyền, thẩm quyền hoặc quyền đòi bồi thường đó, trừ khi quyền, thẩm quyền hoặc quyền đòi bồi thường đó đã được từ bỏ cụ thể bằng văn bản bởi đại diện theo ủy quyền hợp pháp của YTVĐ-VN.
 • Bất kỳ thông báo nào được một bên gửi cho bên kia theo Các Điều Kiện này sẽ được gửi bằng bưu điện – nếu gửi đến YTVĐ-VN, thì gửi đến Bệnh Viện FV tại số 6 Đường Nguyễn Lương Bằng, Nam Sài Gòn, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và gửi cho Bộ phận Phụ trách Chương Trình Hội Viên và nếu gửi đến Hội Viên, thì gửi đến địa chỉ nhà của Hội Viên được thông báo vào thời gian gần nhất cho YTVĐ-VN.
 • Các Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và Hội Viên nộp đơn lên thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án Việt Nam để giải quyết bất kỳ các tranh chấp nào liên quan đến Các Điều Kiện này.