DANH SÁCH CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM CÓ THANH TOÁN TRỰC TIẾP

Công Ty Bảo Hiểm Việt Nam

Bảo Minh Bến Thành

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Khách hàng phải liên hệ Công ty bảo hiểm yêu cầu gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Bảo Minh Chợ Lớn

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Khách hàng phải liên hệ Công ty bảo hiểm yêu cầu gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Bảo Minh Sài Gòn

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Khách hàng phải liên hệ Công ty bảo hiểm yêu cầu gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Bảo Việt:  áp dụng cho các loại thẻ Vietnam Care, AON PremierCare, Bao Viet Healthcare

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ Aon PremierCare & Thẻ vàng Bảo Việt sau khi có xác nhận bảo lãnh online.

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

BIC - Tổng Cty CP Bảo Hiểm BIDV

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Generali VN

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

GIC – Công Ty Bảo Hiểm Toàn Cầu

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Groupama Vietnam

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

MIC - Công ty Cổ phần bảo hiểm Quân Đội

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

PJICO - Công ty cổ phần bảo hiểm Dầu Khí

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Chỉ áp dụng cho trường hợp PJICO gửi xác nhận bảo lãnh thanh toántrước khi khách hàng sử dụng dịch vụ

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

PTI Saigon- Bảo Hiểm Bưu Điện Sài gòn

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

PVI Bến Thành

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho chủ thẻ bảo hiểm có quyền lợi ngoại trú và được Tổng Công ty PVI gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

PVI Hồ Chí Minh

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho chủ thẻ bảo hiểm có quyền lợi ngoại trú và được Tổng Công ty PVI gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

PVI Saigon

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho chủ thẻ bảo hiểm có quyền lợi ngoại trú và được Tổng Công ty PVI gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

PVI Vũng Tàu

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho chủ thẻ bảo hiểm có quyền lợi ngoại trú và được Tổng Công ty PVI gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

VASS - VienDong Assurance Corporation

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

VNI - Công ty Bảo Hiểm Hàng Không Việt Nam

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Công Ty Bảo Hiểm Quốc Tế

AETNA Global Benefits Asia Pacific Ltd. (Goodhealth worldwide)

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho loại thẻ có "Direct Settlement"

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

AIG Vietnam

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú. Đối với khám thai định kỳ, điều trị răng, khách hàng phải xin công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

ALLIANZ Worldwide Care

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Dựa vào quyền lợi ngoại trú thể hiện trên website của Allianz.

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

AXA PPP Healthcare, UK

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Chỉ áp dụng cho Risworth Aviation, Cognita Group và International Education Health

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

A+ Pacific Cross

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú. Đối với khám thai định kỳ, điều trị răng, khách hàng phải xin công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

BaoViet InterGlobal

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Blue Cross Vietnam

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Dai-ichi Life Vietnam

Direct Billing Services

Out-patient
No.

In-patient
Yes.

AIA Vietnam Life Insurance Co. Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
No.

In-patient
Yes.

BUPA Insurance Services Ltd., Bupa Insurance Ltd., International Health Insurance A/S Denmark, USD Medical Corporation

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

BUPA Global Latin America

Direct Billing Services

Out-patient
No. Patient has to pays and claims except for prior payment gurantee confirmation sent to FV before pateint treatment

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

CARE+

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

CFE - Caisse des Français de l'Etranger

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

CIGNA International

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Europ Assistance HIS, UK

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Global Health Asia Ltd.

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú. Đối với khám thai định kỳ, điều trị răng, khách hàng phải xin công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

GlobalHealth PTI

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú. Đối với khám thai định kỳ, điều trị răng, khách hàng phải xin công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Henner - GMC

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho khách hàng có Giấy xác nhận bảo lãnh ngoại trú/ Thẻ Medpropass tại bệnh viện FV cho mỗi lần khám.

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

HTH Worldwide

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm trừ trường hợp HTH gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán cho FV trước khi bệnh nhân khám bệnh

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

HVI - Hung Vuong Insurance Corporation

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

IHI - International Health Insurance

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

IMG - International Medical Group

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

IMS - Incorporated Medical System

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Infinity Insurance, Cambodia

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Lawstonasia Insurance Brokers Ltd.

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng thẻ bảo hiểm có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Liberty Insurance Limited, HCMC, Viet Nam

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Liberty International Insurance Ltd - Hong Kong

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

MAI - Medical Administrators International

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ GOLD PASS

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Metlife Expatriate Benefits

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải liên hệ Metlife để xin xác nhận bảo lãnh thanh toán trước khi đến khám.

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Mobility Saint Honore (Mobility Benefits, European Benefits Administrators, Previnter, ASFE

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

MSH International - Thailand

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

MSH China

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

PACIFIC International

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ có quyền lợi ngoại trú

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

SEVEN CORNERS, Inc.

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân phải tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường trừ trường hợp Seven Coners có xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám.

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

SOS International a/s

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ bảo hiểm ngoại trú với hoá đơn trên 50 USD và SOS gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán cho FV trước khi khám bệnh

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

TIECARE International - ICS

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ ngoại trú. Bệnh nhân phải thanh toán phí "Miễn thường" thể hiện trên thẻ bảo hỉểm cho mỗi lần khám.

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

United Health International, Inc

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Vanbreda International

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho thẻ bảo hiểm ngoại trú với hoá đơn trên 200 USD và Vanbreda gửi xác nhận bảo lãnh thanh toán cho FV trước khi khám bệnh

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

William Russell Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho những loại thẻ có ký hiệu: Si, Pl, Go & Cp2

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Work Access

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Công Ty Môi Giới Và Công Ty Giải Quyết Bồi Thường

Bảo An Khang

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Công ty TNHH Insmart

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Công ty TNHH dịch vụ Nam Á

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Công Ty Hỗ Trợ Bảo Hiểm

AA International, Malaysia

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

AA International Thailand

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

AIG Travel Assist (Malaysia)

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Allianz Global Assistance

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Asia Assistance Partners (Thailand) Co., Ltd.

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Asian Assistance (Thailand) Co., Ltd.

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp Công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Asia Medical Assistance PVT Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Assist-Card Vietnam

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

AXA Assistance, Singapore

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

B.H Assist Co., Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

CMN Global Inc.

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Euro-Center Bangkok, Thailand

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

First Assistance New Zealand

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

First Assistance UK

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Global Doctor Assist China

Direct Billing Services

Out-patient
No. Bệnh nhân tự thanh toán và yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

IMA - InterMutuelles Assistances

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Infinity Assist Co. Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Viet Assist Company

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Áp dụng cho trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi bệnh nhân đến khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Công Ty Bảo Hiểm Nhật & Công Ty Hỗ Trợ Bảo Hiểm Nhật

AIU Insurance Company Ltd.

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

The TOKIO Marine & NICHIDO Fire Insurance – Thẻ Bảo hiểm khổ A4

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Bao Viet Tokio Marine – Thẻ nhựa

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Emergency Assistance Japan Co. Ltd. – đại lý giải quyết bồi thường cho Compo Japan & H.A.S Insurance

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Aioi Insurance Co., Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Ace Insurance Co., Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Nissin Fire and Marine Insurance Co., Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Nippon Koa Insurance Co., Ltd

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

JI Insurance

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Nissay Dowa Insurance

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Fuji Fire and Marine Insurance

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

Asahi Fire & Marine Insurance

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện

MUFG Healthcare Program

Direct Billing Services

Out-patient
Yes. Bệnh nhân phải điền thông tin cá nhân và ký tên trên Giấy yêu cầu bồi thường cho mỗi lần khám

In-patient
Yes. Áp dụng trong trường hợp công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh trước khi xuất viện